9.29.2009

Happy Birthday, Ruby!!!!!

3 comments:

Priya said...

absolutely adorable! happy birthday ruby!!

Erin said...

Happy Birthday, Ruby!

The Smith Clan said...

This was SO SO CUTE!!! Great Job!!! Happy Birthday Ruby!! :)